Regulamin serwisu e-masters

1. Serwis e-masters świadczy pogwarancyjne usługi serwisowe telefonów, tabletów i laptopów. Celem podjęcia się naprawy przez Punkt Serwisowy warunkiem koniecznym jest akceptacja niniejszego regulaminu poprzez złożenie podpisu na zleceniu serwisowym wystawionym przez Punkt Serwisowy.

2. Planowany termin odbioru podany na zleceniu serwisowym może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. O gotowości sprzętu do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS.

3. Kosztorys usługi zostanie uzgodniony na miejscu w momencie oddawania sprzętu do Serwisu bądź z Klientem drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody na kosztorys, Klient zobowiązany jest pokryć koszty ekspertyzy technicznej w wysokości 60 zł. Sprzęt zostanie wydany z Serwisu tylko po uiszczeniu tej opłaty. Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy w przypadku gdy Serwis stwierdzi brak możliwości naprawy. Na życzenie Klienta Punkt Serwisowy może wystawić pisemną ekspertyzę techniczną po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł – kwota ta będzie przeznaczona na poczet ewentualnej naprawy.

4. Odbiór sprzętu możliwy jest tylko na podstawie otrzymanego zlecenia serwisowego. W przypadku jego braku sprzęt zostanie wydany po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie dowodu osobistego. Telefony pozostawione w Serwisie, a nie odebrane w okresie 30 dni od dnia oddania do naprawy, będą wydane po uiszczeniu opłaty dodatkowej związanej z magazynowaniem telefonu. Koszt magazynowania wynosi 1 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

5. Pracownicy serwisu nie odpowiadają za wady ukryte sprzętu oraz za wynikające z tego pogorszenia stanu technicznego sprzętu. W sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania sprzętu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania (przyczyną może być wada ukryta układów pamięci). W takich przypadkach Punkt Serwisowy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie sprzętu. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez Klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji.

6. W żadnych okolicznościach Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu/tabletu/laptopa. Pracownicy nie odpowiadają za pozostawioną kartę SIM/kartę pamięci – należy wyjąć je oddając sprzęt do Serwisu.

7. W przypadku sprzętów, które miały kontakt z wilgocią , lub jakąkolwiek cieczą i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy, Punkt Serwisowy nie gwarantuje, że zostaną one naprawione, oraz że będą się włączały w momencie ich wydania z Punktu Serwisowego. Sprzęt po zalaniu/upadku Serwis naprawia na odpowiedzialność Klienta.

8. Sprzęty po zalaniu, zawilgoceniu lub które uległy silnemu upadkowi nie podlegają gwarancji serwisowej za wyjątkiem wymienionych części.

9. W przypadku naprawy sprzętów wodoszczelnych (szczególnie telefony marki Sony) w których dokonano wymiany części (np. wymiana LCD, złącza, tylnej klapki) Serwis nie udziela gwarancji na dalszą wodoszczelność sprzętu.

10. Na wykonaną naprawę oraz wymienione części i podzespoły, Klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję, pod warunkiem prawidłowego eksploatowania urządzenia oraz nienaruszeniu plomb gwarancyjnych.

11. Klient przekazujący telefon do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie warunki regulaminu naprawy.

 

 

Polityka prywatności strony internetowej

www.e-masters.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.e-masters.pl jest Jarosław Moraczewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Jar-Tel, adres siedziby: Czarnieckiego 23, 62-400 Słupca, adres do doręczeń: Głogowska 165, 60-126 Poznań, NIP: 6671726201, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: serwis@e-masters.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

, miejsce wykonywania działalności: Czarnieckiego 23, 62-400 Słupca, Głogowska 165, 60-126 Poznań, adres do doręczeń: Głogowska 165, 60-126 Poznań, NIP: 6671726201,  adres poczty elektronicznej (e-mail): serwis@e-masters.pl, zwany/a dalej "Administratorem".

  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.e-masters.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego oraz systemu obsługującego zlecenia napraw. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
   4. Adres
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: serwis@e-masters.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.